Pravidla závodu

Triatlon je sport, ve kterém závodník absolvuje plaveckou, cyklistickou a běžeckou část v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu plavání do cíle běhu. Předbojský triatlon se řídí Pravidly ČSTT (Českého svazu triatlonu).

 

Zde je přehled těch nejdůležitějších:

 

Obecná pravidla pro závodníka:

 • Závodník je zodpovědný za svou účast v závodu a za svůj zdravotní stav, u nezletilých závodníků nese zodpovědnost jeho doprovod. Dále je závodník zodpovědný za absolvování celé trati závodu včetně počítání okruhů.
 • Závodník musí dodržovat Pravidla závodu, respektovat pravidla silničního provozu a instrukce pořadatele závodu.
 • Závodník je povinen nechat se označit (popsat) dle pokynů pořadatele. Startovní číslo poskytnuté pořadatelem nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha. Závodník nesmí se startovním číslem absolvovat plaveckou část. Závodník je povinen absolvovat cyklistickou část se startovním číslem umístěným vzadu. Při běhu musí být číslo jasně viditelné zpředu. Při nedodržení je závodník napomenut a musí okamžitě zjednat nápravu.
 • Závodník je povinen umožnit pořadateli kontrolu technického stavu kola včetně kontroly převodů při jeho přejímce do depa. Dále je závodník povinen vyzvednout si svoji výstroj a cyklistické kolo z depa nejpozději do okamžiku zahájení vyhlašování výsledků.
 • Závodník je povinen přijmout dodaný identifikátor, obvykle signalizující různý počet uběhnutých kol v běžecké části.
 • Veškeré opravy musí závodník provádět sám s použitím nářadí a náhradních součástek, které má v depu nebo které veze s sebou. Závodníkům není povoleno přijmout cizí pomoc s vyjímkou závodníků kategorie Mrňousků a Benjamínků, kterým smějí pomáhat pověření pořadatelé.

 

Závodní oblečení a výstroj:

 • Minimální oblečení pro plavání tvoří pro muže neprůsvitné plavky, pro ženy neprůsvitné jedno nebo dvojdílné plavky.
 • Při plavání je zakázáno používat rukavice, ploutve nebo šnorchly. Ruce a chodidla musí zůstat nezakryty.
 • Cyklistická přilba musí být pevná (kompaktní a homologovaná a závodník ji musí mít zapnutou po celou dobu od odebrání po odevzdání kola v depu.
 • Jízdní kolo musí být v řádném technickém stavu a mít dvě funkční brzdy.
 • Nádoby na potravu a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
 • Zavěšení kola v depu musí být provedeno za obě řídítka-páky a to ve vzpřímené podobě nebo za sedlo.

 

Chování závodníka na trati:

 • Závodník nesmí blokovat jiného závodníka, nebo činit náhlé změny směru tak, že by křížil dráhu jiného závodníka.
 • Závodník musí absolvovat celou trať, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže opustí trať, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
 • Odstoupí-li závodník ze závodu, musí o tom informovat pořadatele. Po odstoupení ze závodu si musí závodník sundat startovní číslo.
 • Závodník nesmí být na trati doprovázen nebo veden doprovodným vozem, motocyklem, cyklistou ani běžcem. Informace smějí být závodníkovi poskytování pouze z okraje tratě.
 • Závodník nesmí použít sluchátka nebo sadu se sluchátky a mikrofonem. Je zakázáno použít mobilní telefon, MP3, MP4, případně jiné přístroje, mimo cyklistických komputerů a sporttesterů.
 • V případě nehody smí závodník po poskytnutí první pomoci lékařem pokračovat v závodě za souhlasu lékaře nebo zdravotnického personálu.
 • Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat.

 

Chování závodníka v depu:

 • Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části) až do chvíle, kdy kolo do stojanu zase vrátí (na konci cyklistické části).
 • Závodník musí své jízdní kolo umísťovat do stojanů a to pouze do určeného místa. Závodník musí zajistit, aby jeho nepoužité osobní vybavení zůstalo v určeném prostoru depa, aniž by však překáželo v závodě či bylo uloženo do prostoru jiného závodníka. Cyklistické tretry, brýle, přilba a ostatní cyklistické vybavení může být umístěno na jízdním kole.
 • Závodníci nesmí při práci v depu bránit v pohybu po depu ostatním závodníkům. Závodníci nesmí manipulovat s vybavením ostatních závodníků v depu. V depu není povolena jízda na kole. Jízdní kola musí být umístěna ve stojanu ve svislé poloze, tzn. nesmí být zavěšena šikmo za jedno řidítko.
 • Nahota a projevy exhibicionismu jsou zakázány.
 • Během závodu mohou být v depu umístěny pouze ty věci, které závodník při závodu používá.

 

Plavecká část:

 • O možnosti použití neoprenu rozhodne Ředitel závodu v den závodu na základě aktuální teploty vody. Informace bude zveřejněna v místě prezentace.
 • Hromadný start je ze břehu rybníka vběhnutím do vody. Startovní proces probíhá tak, že se závodníci prezentují nejpozději 5 minut před startem na pláži rybníka, po povelu připravte se, zazní do 10 sekund startovní signál. Závodníci se mohou pohnout vpřed až po zaznění startovního signálu.
 • Závodník musí absolvovat celou plaveckou část bez úmyslného kontaktu se soupeřem a bez jakéhokoliv zkrácení. Za zkrácení se považuje např. neobeplavání bójí po určené straně a v určeném směru.
 • Závodník může použít při plavání libovolný způsob, šlapat vodu nebo splývat. Je dovoleno jít (běžet) po dně při startu a před cílem, je také dovoleno stát na dně nebo se podpírat či přidržovat nějakého neživého předmětu (např. bójky, stojícího člunu apod.).
 • Mezi plaváním a depem nesmí závodník odložit žádnou část plavecké výstroje. Veškerá výstroj musí být uložena pouze v depu s vyjímkou obuvi pro přeběh mezi výstupem z vody po dokončení plavecké části a depem.

 

Cyklistická část:

 • Jízda v háku za jiným závodníkem a za motorovým vozidlem není povolena. Jízdou v háku za jiným závodníkem se rozumí vzdálenost menší než 10 metrů a za motorovým vozidlem menší než 30 metrů. Závodník musí odmítat pokusy ostatních závodníků o jízdu v háku.
 • Závodník předjíždějící jiného závodníka tak učiní co nejrychleji a takovým způsobem, aby neomezil a neohrozil jiné účastníky silničního provozu a předjížděného závodníka. Předjížděný závodník je povinen předjíždění umožnit, uvolnit prostor najetím co nejblíže k pravé krajnici vozovky a neprodleně odstoupit z háku do předepsané vzdálenosti.
 • Cyklistická část závodu se absolvuje jako časovka jednotlivců vždy bez doprovodného vozidla.
 • Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést.
 • Závodníkům není povoleno přijmout cizí pomoc.
 • Jízda na kolech v depu je zakázána.

 

Běžecká část:

 • Na trati může závodník běžet i jít.
 • Trať je vyznačena barevnými směrovými šipkami v celé délce tratě.
 • Pokud se skládá běh z více okruhů, je závodníkovi předána barevná stužka za proběhnutí každého kola.
 • Regulérní ukončení závodu splní závodník přeběhnutím cílové čáry.

 

Penalizace:

Jízda v háku je penalizována pravidlem „Stop and Go“. Závodník je povinen po jeho identifikaci rozhodčím, zvoláním startovního čísla a pokynu STOP neprodleně zastavit a postavit se oběma nohama na jednu stranu kola. Po správném provedení může ihned nasednout a pokračovat v závodě.

 

Dyskavilifikace (vyřazení závodníka ze závodu):

 • Nastane v případě, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu např.: nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 • Dále bude závodník dyskvalifikován pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Dyskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

 

Protesty:

Protest je podáván proti chování závodníka, rozhodčího nebo proti podmínkám závodu.

 • Závodník může podat písemný protest řediteli závodu s vkladem 200,- Kč, nejdéle do 15 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl rozhodčími projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Při zamítnutí protestu vklad propadá pořadateli. Protest řeší ředitel závodu s příslušnými rozhodčími. Rozhodnutí vydává ředitel závodu. Rozhodnutí nemá odvolání.
 • Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Postižený závodník může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 • Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo rozhodčího, vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po doběhnutí do cíle.
 • Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat informace:

 • Údajně porušené pravidlo,
 • Místo a přibližný čas údajného porušení,
 • Osoby, které se údajného porušení zúčastnily,
 • Popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné,
 • Jména a podpisy svědků údajné události.